เงื่อนไขใช้สิทธิสำหรับบริการ
 
ข้อตกลงให้ใช้สิทธิในงานวรรณกรรมระหว่างนักเขียนกับผู้ให้บริการห้องสมุดออนไลน์

ข้อตกลงให้ใช้สิทธิในงานวรรณกรรมระหว่างนักเขียนกับผู้ให้บริการห้องสมุดออนไลน์ฉบับนี้ จัดทำขึ้นระหว่าง
(1) บุคคลหรือนิติบุคคล ผู้สร้างสรรค์ ซึ่งประสงค์จะนำ “งานวรรณกรรม” ออกให้บริการเพื่ออ่าน และ/หรือให้บริการอื่นใด ผ่านระบบห้องสมุดออนไลน์ของบริษัท อีรีดพับลิเชอร์ จำกัด ซึ่งต่อไปในข้อตกลงนี้ เรียกว่า “นักเขียน” ฝ่ายหนึ่ง กับ
(2) บริษัทอีรีดพับลิเชอร์ จำกัด สำนักงานตั้งอยู่เลขที่ 31/3 หมู่ที่ 12 ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120 ทะเบียนบริษัทเลขที่ 0305561004651 ซึ่งต่อไปในข้อตกลงนี้ เรียกว่า “ผู้ให้บริการห้องสมุดออนไลน์” อีกฝ่ายหนึ่ง
คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายได้ตกลงเกี่ยวกับการนำ “งานวรรณกรรม” ของ “นักเขียน” ออกให้บริการเพื่ออ่านและ/หรือให้บริการอื่นใด ผ่านระบบห้องสมุดออนไลน์ของ “ผู้ให้บริการห้องสมุดออนไลน์” โดยมีข้อความและรายละเอียด ดังนี้


ข้อ 1. คำจำกัดความ
“งานวรรณกรรม” หมายถึง งานเขียน รวมถึงงานอันมีลิขสิทธิ์อื่นใดที่เป็นส่วนประกอบของงานเขียนดังกล่าว
“งานวรรณกรรมอิเล็กทรอนิกส์” หมายถึง งานวรรณกรรมที่ได้รับการดัดแปลงให้อยู่ในรูปของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
“ตัวกลางรับชำระเงิน” หมายถึง ตัวกลางรับชำระเงินแต่ละราย (เช่น Apple, Google, RIM เป็นต้น) ผู้ให้บริการ App Store หรือบุคคล องค์กร หรือเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ภายในประเทศ (เช่น True, DTAC, AIS เป็นต้น) หรือช่องทางการชำระเงินอื่นใดที่ได้รับชำระค่าดาวน์โหลดงานวรรณกรรมจากผู้ใช้บริการ
“ผู้ใช้บริการ” หมายถึง บุคคลทั่วไปที่เป็นสมาชิกและ/หรือได้ชำระเงินค่าบริการเพื่ออ่านงานวรรณกรรมซึ่งใช้อุปกรณ์รับข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่มีระบบปฏิบัติการต่างๆ ซึ่งสามารถเข้าถึงงานวรรณกรรมอิเล็กทรอนิกส์โดยการชำระเงินแล้วอ่านงานวรรณกรรมอิเล็กทรอนิกส์ผ่านแอพพลิเคชั่นโดยอุปกรณ์ต่างๆ


ข้อ 2. ข้อตกลงการให้ใช้สิทธิในงานวรรณกรรมและค่าตอบแทน
2.1. “นักเขียน” ตกลงอนุญาตให้ “ผู้ให้บริการห้องสมุดออนไลน์” ใช้สิทธิในการนำงานวรรณกรรมของ “นักเขียน” ซึ่ง “นักเขียน” ได้ส่งมอบต้นฉบับหรือไฟล์บันทึกข้อมูลให้แก่ “ผู้ให้บริการห้องสมุดออนไลน์” ไปจัดทำสำเนาและนำออกโฆษณาเผยแพร่เพื่อให้ผู้ใช้บริการอ่าน และ/หรือใช้บริการอื่นใดเกี่ยวกับงานวรรณกรรมดังกล่าวในรูปแบบวรรณกรรมอิเล็กทรอนิกส์ผ่านเว็บไซต์และ/หรือแอพพลิเคชั่นของ “ผู้ให้บริการห้องสมุดออนไลน์” บนระบบปฏิบัติการต่างๆ อาทิเช่น Apple, Google, Microsoft เป็นต้น ทั้งนี้ “นักเขียน” สามารถให้สิทธิตามข้อตกลงนี้กับบุคคลหรือนิติบุคคลอื่นๆ ได้เช่นกัน
2.2. “นักเขียน” ตกลงอนุญาตให้ “ผู้ให้บริการห้องสมุดออนไลน์” นำต้นฉบับงานวรรณกรรมในข้อ 2. 1 ไปจัดทำสำเนาและนำออกโฆษณาเผยแพร่ เพื่อให้ผู้ใช้บริการอ่าน และ/หรือใช้บริการอื่นใดเกี่ยวกับงานวรรณกรรมดังกล่าวในรูปแบบวรรณกรรมอิเล็กทรอนิกส์ผ่านเว็บไซต์และ/หรือแอพพลิเคชั่นของ “ผู้ให้บริการห้องสมุดออนไลน์” บนระบบปฏิบัติการต่างๆ ได้เป็นจำนวนไม่จำกัด
2.3. “ผู้ให้บริการห้องสมุดออนไลน์” ตกลงชำระค่าตอบแทนในการให้ใช้ให้แก่ “นักเขียน” ตามรายละเอียดที่จะได้กำหนดไว้ในข้อตกลงนี้รวมถึงในเอกสารแนบท้ายต่างๆ


ข้อ 3. สิทธิและหน้าที่ของผู้ให้บริการห้องสมุดออนไลน์
“ผู้ให้บริการห้องสมุดออนไลน์” มีสิทธินำงานวรรณกรรมที่ได้รับอนุญาตไปจัดทำสำเนาและนำออกโฆษณาเผยแพร่เพื่อให้ผู้ใช้บริการอ่าน และ/หรือใช้บริการอื่นใดเกี่ยวกับงานวรรณกรรมดังกล่าวในรูปแบบวรรณกรรมอิเล็กทรอนิกส์ผ่านเว็บไซต์และ/หรือแอพพลิเคชั่นของ “ผู้ให้บริการห้องสมุดออนไลน์” บนระบบปฏิบัติการต่างๆ โดย “ผู้ให้บริการห้องสมุดออนไลน์” จะดำเนินการ ดังต่อไปนี้
3.1 ทำการดัดแปลงงานวรรณกรรมให้อยู่ในรูปแบบงานวรรณกรรมอิเล็กทรอนิกส์ บนเว็บไซต์และ/หรือแอพพลิเคชั่นของ “ผู้ให้บริการห้องสมุดออนไลน์” เพื่อให้ “ผู้ใช้บริการ” สามารถอ่านทางเว็บไซต์และ/หรือแอพพลิเคชั่นของผู้รับอนุญาต ผ่านระบบปฏิบัติการต่างๆ รวมถึงการใช้บริการอื่นๆ
3.2 จัดเตรียมและดูแลรักษาระบบ เครื่องแม่ข่าย หรือ Server ที่จำเป็น เพื่อให้ “ผู้ใช้บริการ” และ “นักเขียน” ใช้สำหรับ
3.2.1 จัดเก็บวรรณกรรมอิเล็กทรอนิกส์และเผยแพร่งานวรรณกรรมอิเล็กทรอนิกส์ของ “นักเขียน” ไปยัง “ผู้ใช้บริการ”
3.2.2 เรียกชำระค่าบริการเพื่ออ่านวรรณกรรมและ/หรือค่าบริการอื่นๆ จาก “ผู้ใช้บริการ” แล้วอนุญาตให้ “ผู้ใช้บริการ” สามารถเข้าใช้งาน และ/หรืออ่านงานวรรณกรรมของ “ผู้เขียน” ผ่านทางเว็บไซต์และ/หรือแอพพลิเคชั่นของ “ผู้ให้บริการห้องสมุดออนไลน์” ผ่านระบบปฏิบัติการต่างๆ
3.3 จัดทำและพัฒนาแอพพลิเคชั่น (Application) ในระบบปฏิบัติการต่างๆ รวมถึงเว็บไซต์ เพื่อให้ “นักเขียน” สามารถนำงานวรรณกรรมออกเผยแพร่และให้บริการไปยัง “ผู้ใช้บริการ”
3.4 ประสานงานกับตัวกลางรับชำระเงินต่างๆ เพื่ออำนวยความสะดวกในการเผยแพร่และให้บริการเกี่ยวกับงานวรรณกรรมของ “นักเขียน”
3.5 ทำหน้าที่เข้ารหัสแฟ้มข้อมูลงานวรรณกรรมที่ “นักเขียน” ส่งให้แก่ “ผู้ให้บริการห้องสมุดออนไลน์” ให้มีความปลอดภัยจากการลักลอบใช้งาน การโจมตีหรือทำลายข้อมูล การโจรกรรมทางวรรณกรรม รวมถึงการจัดการระบบรักษาความปลอดภัยเพื่อป้องกันการละเมิดลิขสิทธิ์ของ “นักเขียน” โดยใช้เทคโนโลยีที่ได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับในวงการธุรกรรมระบบอิเล็กทรอนิกส์ตลอดในช่วงระยะเวลาที่ “ผู้ให้บริการห้องสมุดออนไลน์” ได้รับสิทธิตามข้อตกลงนี้
3.6 ช่วยอำนวยความสะดวกและตอบข้อซักถามต่างๆ แก่ “ผู้ใช้บริการ” แทน “นักเขียน”
3.7 จัดทำระบบรายงานการใช้บริการเพื่ออ่านวรรณกรรมและ/หรือ การใช้บริการอื่นๆ ขึ้นบนหน้าเว็บไซต์ของ “ผู้ให้บริการห้องสมุดออนไลน์” รวมถึงการสร้าง Username และ Password เฉพาะให้กับ “ผู้ใช้บริการ” และ/หรือ “นักเขียน” เพื่อให้ “ผู้ใช้บริการ” และ/หรือ”นักเขียน” สามารถตรวจสอบได้ทุกเวลา
3.8 จัดทำรายงานเพื่อแจ้งจำนวนครั้งของการอ่านและ/หรือการใช้บริการอื่นๆ เกี่ยวกับงานวรรณกรรมในแต่ละช่องทางให้แก่ “นักเขียน” รับทราบ


ข้อ 4. สิทธิและหน้าที่ของนักเขียน
4.1 เว้นแต่สิทธิที่ได้กำหนดไว้ตามข้อตกลงนี้ “นักเขียน” ยังคงมีสิทธิอื่นๆ ในงานวรรณกรรมและทรัพย์สินทางปัญญาของตนเองทุกประการ
4.2 “นักเขียน” มีสิทธิในการเข้าระบบรายงานการให้บริการเพื่ออ่านงานวรรณกรรมอิเล็กทรอนิกส์และตรวจสอบรายได้ได้แบบ Real Time โดยใช้ Username และ Password ที่จัดให้มีขึ้นโดย “ผู้ให้บริการห้องสมุดออนไลน์” เพื่อให้ “นักเขียน” ได้ใช้ในการตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้น
4.3 “นักเขียน” รับทราบว่า “ผู้ให้บริการห้องสมุดออนไลน์” ไม่ได้ทราบถึงเนื้อหาของงานวรรณกรรม และ “ผู้ให้บริการห้องสมุดออนไลน์” ไม่สามารถแก้ไขหรือดัดแปลงเนื้อหาในงานวรรณกรรมของ “นักเขียน” ได้แต่อย่างใด ทุกๆ ส่วนของงานวรรณกรรมถือเป็นหน้าที่และความรับผิดชอบของ “นักเขียน” แต่เพียงผู้เดียวที่จะต้องรับผิด และ “นักเขียน” ตกลงยินยอมที่จะกระทำการใดๆ เพื่อปกป้องหรือสนับสนุน “ผู้ให้บริการห้องสมุดออนไลน์” ในกรณีที่มีการร้องเรียน หรือมีการดำเนินการตามกฎหมายเกี่ยวกับงานวรรณกรรมของ “นักเขียน”
4.4 หากในภายหลังมีข้อพิพาทเกิดขึ้นเกี่ยวกับความเป็นเจ้าของสิทธิในงานอันมีลิขสิทธิ์ตามสัญญานี้ และ/หรือกรณีที่มีการร้องเรียน หรือมีการดำเนินการตามกฎหมายเกี่ยวกับงานวรรณกรรมของ “นักเขียน” ซึ่งมีผลทำให้ “ผู้ให้บริการห้องสมุดออนไลน์” ถูกฟ้องร้องต่อศาล และ/หรือเป็นเหตุให้ “ผู้ให้บริการห้องสมุดออนไลน์” ได้รับความเสียหาย “นักเขียน” ตกลงที่จะชดใช้ค่าเสียหายและค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่ “ผู้ให้บริการห้องสมุดออนไลน์” ต้องเสียหรือสำรองจ่ายไปในการต่อสู้คดีการชี้แจง รวมถึงค่าทนายความหรือที่ปรึกษาอื่นใดเพื่อการนั้นให้แก่ “ผู้ให้บริการห้องสมุดออนไลน์” จนครบถ้วน
4.5 “นักเขียน” ไม่สามารถยกเลิกการให้ใช้สิทธิงานวรรณกรรมตามข้อตกลงนี้ได้ เว้นแต่ “ผู้ให้บริการห้องสมุดออนไลน์” จะไม่สามารถปฏิบัติตามคำรับรองของ “ผู้ให้บริการห้องสมุดออนไลน์” ได้ครบถ้วนทุกประการ หรือ “ผู้ให้บริการห้องสมุดออนไลน์” ไม่ชำระค่าตอบแทนให้แก่ “นักเขียน” ตามที่กำหนดในข้อตกลงนี้ โดย “นักเขียน” จะต้องแจ้งให้ “ผู้ให้บริการห้องสมุดออนไลน์” รับทราบล่วงหน้าถึงเหตุที่จะบอกเลิกล่วงหน้าอย่างน้อยเป็นเวลา 30 วัน (สามสิบวัน)ข้อ 5. คำรับรองของนักเขียน
5.1 “นักเขียน” ขอรับรองว่า “นักเขียน” เป็นผู้สร้างสรรค์และเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ และ/หรือเป็นผู้ได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิอย่างถูกต้องในงานวรรณกรรมตามที่ได้มีการแจ้งไว้ และมีสิทธิโดยชอบที่จะอนุญาตให้ “ผู้ให้บริการห้องสมุดออนไลน์” ดำเนินการตามที่มอบหมายและ/หรืออนุญาตภายใต้ข้อตกลงการให้ใช้สิทธินี้
5.2 “นักเขียน” ขอรับรองว่า งานวรรณกรรมของ “นักเขียน” มิได้ละเมิดสิทธิของบุคคลอื่นไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน มิได้ตกเป็นสมบัติสาธารณะ และไม่มีข้อความที่ผิดกฎหมายปรากฏอยู่ในเนื้อหาของงานวรรณกรรมดังกล่าว ทั้งนี้ในกรณีที่มีบุคคลอื่นฟ้องร้องหรือใช้สิทธิจะฟ้องร้องเกี่ยวกับงานวรรณกรรมของ “นักเขียน” หรือหาก “ผู้ให้บริการห้องสมุดออนไลน์” ตรวจสอบพบว่างานวรรณกรรมดังกล่าวไม่เป็นไปตามคำรับรองนี้ไม่ว่าเวลาใดก็ตาม “ผู้ให้บริการห้องสมุดออนไลน์” ขอสงวนสิทธิ์ในการระงับ ถอดถอน หยุดเผยแพร่ หรืองดการให้บริการเกี่ยวกับงานวรรณกรรมดังกล่าวได้ทุกเวลา โดย “ผู้ให้บริการห้องสมุดออนไลน์” จะแจ้งให้ “นักเขียน” รับทราบถึงเหตุในการระงับ ถอดถอน หยุดเผยแพร่ หรืองดการให้บริการเกี่ยวกับงานวรรณกรรมดังกล่าว และให้ “นักเขียน” ชี้แจงเหตุผลหรือหลักฐานใดๆ ต่อ “ผู้ให้บริการห้องสมุดออนไลน์” โดยเร็ว
5.3 หากภายหลังปรากฏว่า งานวรรณกรรมดังกล่าวไม่เป็นไปตามคำรับรองของ “นักเขียน” ข้างต้น และ/หรือ “นักเขียน” ประพฤติผิดเงื่อนไขข้อตกลงนี้ไม่ว่าข้อหนึ่งข้อใด “ผู้ให้บริการห้องสมุดออนไลน์” มีสิทธิบอกเลิกข้อตกลงฉบับนี้โดยไม่ต้องให้ “นักเขียน” ยินยอมก่อน และมีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ จาก “นักเขียน” อีกด้วย


ข้อ 6. คำรับรองของผู้ให้บริการห้องสมุดออนไลน์
6.1 “ผู้ให้บริการห้องสมุดออนไลน์” ขอรับรองว่าจะจัดให้มีระบบรักษาความปลอดภัยที่ได้มาตรฐานการป้องกันการละเมิดลิขสิทธิ์ของ “นักเขียน” และใช้ความรู้ความสามารถอย่างเต็มที่ในการดำเนินการเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ภายใต้ข้อตกลงการให้ใช้สิทธินี้
6.2 “ผู้ให้บริการห้องสมุดออนไลน์” จะจัดทำระบบและระเบียบในการใช้งานเพื่อให้ “ผู้ใช้บริการ” สามารถใช้บริการและ/หรืออ่านงานวรรณกรรมของ “นักเขียน” ผ่านเว็บไซต์และ/หรือแอพพลิเคชั่นของ “ผู้ให้บริการห้องสมุดออนไลน์” โดยที่ “ผู้ใช้บริการ” ไม่สามารถลอกเลียน และ/หรือละเมิดลิขสิทธิ์งานวรรณกรรม สิทธิความเป็นส่วนตัว หรือสิทธิอื่นใดของ “นักเขียน” และ/หรือบุคคลภายนอก โดยไม่ผิดกฎหมายที่ใช้บังคับอยู่
6.3 เมื่อมีการเลิกข้อตกลงให้ใช้สิทธินี้ “ผู้ให้บริการห้องสมุดออนไลน์” ตกลงยินยอมทำลายสำเนางานวรรณกรรม หรือดำเนินการตามสมควรโดยประการอื่นใดตามคำสั่งของ “นักเขียน” เว้นแต่ในกรณีที่มีงานวรรณกรรมอิเล็กทรอนิกส์ที่ “ผู้ใช้บริการ” ได้ชำระเงินครบถ้วนแล้วก่อนที่ข้อตกลงนี้ถูกยกเลิกหรือสิ้นสุดลง “ผู้ให้บริการห้องสมุดออนไลน์” ตกลงจะเก็บงานวรรณกรรมและ/หรือสำเนาดังกล่าวไว้เพียงเพื่อให้ “ผู้ใช้บริการ” ยังสามารถอ่านหรือใช้บริการจนถึงครบกำหนดระยะเวลาที่ตกลงไว้ล่วงหน้าเท่านั้น


ข้อ 7. ข้อจำกัดความรับผิดของผู้ให้บริการห้องสมุดออนไลน์
“ผู้ให้บริการห้องสมุดออนไลน์” จะไม่ต้องรับผิดในกรณีที่การลักลอบใช้งาน การโจมตีหรือทำลายข้อมูล การโจรกรรมทางวรรณกรรม หรือการบุกรุกการรักษาความปลอดภัยอื่นๆจากบุคคลภายนอกดังกล่าวนั้นเป็นสิ่งที่อยู่นอกเหนือการควบคุมและการป้องกันตามปกติสมควรของ “ผู้ให้บริการห้องสมุดออนไลน์” และ/หรือเกิดจากเหตุสุดวิสัยภัยธรรมชาติ และ/หรือเหตุซึ่ง “ผู้ให้บริการห้องสมุดออนไลน์” ไม่ต้องรับผิดหรือไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง


ข้อ 8. การชำระเงินค่าตอบแทนให้แก่นักเขียน
8.1 “ผู้ให้บริการห้องสมุดออนไลน์” จะทำการรวบรวมข้อมูลการใช้บริการเพื่ออ่าน และข้อมูล การชำระเงินค่าบริการในแต่ละเดือน สำหรับจัดทำรายงานเพื่อแจ้งจำนวนครั้งของการใช้บริการเพื่ออ่าน และจำนวนเงินให้ “นักเขียน” รับทราบ ภายใน 45 (สี่สิบห้า) วัน ภายหลังวันปิดรอบระยะเวลาการรับชำระเงินในแต่ละเดือนแล้ว
8.2 อัตราเงินค่าตอบแทนให้เป็นไปตามอัตราและเงื่อนไขที่ระบุไว้ใน เอกสารแนบ 1 (ซึ่งเอกสารดังกล่าวอาจมีการแก้ไข เพิ่มเติมได้ในภายหลัง) และหากค่าตอบแทนจากการใช้บริการเพื่ออ่านงานวรรณกรรมของ “นักเขียน” มีมูลค่าน้อยกว่า 1,000 บาท (หนึ่งพันบาท) “ผู้ให้บริการห้องสมุดออนไลน์” จะยกยอดค่าตอบแทนดังกล่าวไปรวมชำระในเดือนถัดไป ทั้งนี้ “ผู้ให้บริการห้องสมุดออนไลน์” และ “นักเขียน” ตกลงต่างฝ่ายต่างรับภาระในภาษีอากรต่างๆ ตามที่กฎหมายกำหนดในขณะนั้นด้วยตนเอง (หากมี)


ข้อ 9. การโอนสิทธิและหน้าที่ตามข้อตกลงนี้
“ผู้ให้บริการห้องสมุดออนไลน์” จะไม่สามารถโอนสิทธิและหน้าที่ภายใต้ข้อตกลงนี้ให้แก่บุคคลภายนอก โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจาก “นักเขียน” เสียก่อน เว้นแต่เป็นการโอนสิทธิและหน้าที่และ/หรือกระทำการใดๆให้แก่บริษัทในเครือของ “ผู้ให้บริการห้องสมุดออนไลน์”


ข้อ 10. ข้อตกลงเบ็ดเตล็ด
10.1 หากส่วนหนึ่งส่วนใดของข้อตกลงฉบับนี้ถือว่าไม่สมบูรณ์หรือใช้บังคับไม่ได้ ให้ตีความข้อสัญญาส่วนนั้นในลักษณะที่สอดคล้องกับกฎหมายที่ใช้บังคับโดยสะท้อนถึงเจตนารมณ์เดิมของคู่สัญญาให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ และให้ข้อสัญญาส่วนที่เหลือนั้นมีผลบังคับใช้อย่างสมบูรณ์ต่อไป
10.2 การที่ “นักเขียน” เข้าถึง ดาวน์โหลด ใช้งาน สมัครสมาชิก กดเมนูคำสั่งใด ๆ หรือการกดเข้าสู่หน้าถัดไปบนเว็บไซต์และ/หรือแอพพลิเคชั่นของ “ผู้ให้บริการห้องสมุดออนไลน์” รวมไปถึงการกดตกลงรับเงื่อนไขข้อตกลงฉบับนี้ ถือเป็นการลงลายมือชื่อทางอิเล็กทรอนิกส์ และการแสดงเจตนาตามกฎหมายของ “นักเขียน” โดยการแสดงเจตนาดังกล่าวนี้ก่อให้เกิดความผูกพันตามกฎหมาย ถือว่ามีผลสมบูรณ์และเพิกถอนมิได้
10.3 “ผู้ให้บริการห้องสมุดออนไลน์” อาจทำการเพิ่มเติมหรือแก้ไขข้อกำหนดและเงื่อนไขเกี่ยวกับการให้สิทธิตามข้อตกลงนี้ได้ในภายหลัง ทั้งนี้ “ผู้ให้บริการห้องสมุดออนไลน์” จะดำเนินการแจ้งให้ “นักเขียน” รับทราบข้อกำหนดและเงื่อนไขเพิ่มเติมดังกล่าว และตกลงยอมรับก่อน

ข้อ 11. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลง
เอกสารแนบท้ายดังต่อไปนี้ถือเป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลงนี้
เอกสารแนบ 1 : อัตราการคำนวณค่าตอบแทนให้นักเขียน

ข้อ 12. นักเขียนตกลงยอมรับค่าตอบแทนจากการนำงานวรรณกรรมของนักเขียนออกให้บริการเพื่ออ่านและ/หรือให้บริการอื่นใด

ผ่านระบบห้องสมุดออนไลน์ของผู้ให้บริการห้องสมุดออนไลน์ตามอัตราและเงื่อนไข ดังที่ได้กำหนดไว้ตาม เอกสารแนบ 1 : อัตราการคำนวณค่าตอบแทนให้นักเขียน

                                

Term & Condition

Agreement on License of Rights to Literature between Author and Online Library Service Provider
This Agreement on License of Rights to Literature between Author and Online Library Service Provider is concluded between:
(1) The person or juristic person, who creates the work and wishes to bring the “Literature” to provide with services for reading and/or other services through the online library system of Eread Publisher Co., Ltd., to which hereinafter shall be referred as the “Author” , as one party; and
(2) Eread Publisher Co., Ltd., whose office is situated at No. 31/3 Moo 12, Tambon Khlong Nueng, Amphoe Khlong Luang, Pathum Thani Province, Registration No. 0305561004651, to which hereinafter shall be referred as the “Library Service Provider”, as the other party.
Both contracting parties have agreed on bringing the Literature of the Author to provide with services for reading and/or other services through the online library system of the Library Service Provider, under the terms and conditions as follows.

Clause 1. Definition
“Literature” means writings as well as any other copyrighted works, which are composition of the said writings.
“Electronic Literature” means the Literature, which is adapted into a form of electronic data.
“Payment Intermediary” means each payment intermediary (including, but not limited to Apple, Google, RIM), a service provider of App Store or individual, entity or domestic mobile telephone network (including, but not limited to True, DTAC, AIS) or any other payment gateway, through which the Client pays the fee for downloading the Literature.
“Client” means an individual, who is a subscriber and/or has paid the service charge for reading the Literature, and uses an electronic data receiving device, using any operating system, capable of accessing the Electronic Literature, by paying for and reading the Electronic Literature through any application of the device.

Clause 2. Agreement on License of Rights to Literature and Remuneration
2.1. The Author agrees to license the Library Service Provider to enjoy the rights to bring the Literature of the Author, which the Author has handed over the original or data record file to the Library Service Provider, in order to make a copy and publish for the Client to read and/or use any other services in relation to the said Literature in a form of Electronic Literature through a website and/or application of the Library Service Provider, on any operating system, including, but not limited to Apple, Google, Microsoft, provided that the Author can license the same rights under this Agreement to any other person or juristic person as well.
2.2. The Author agrees to license the Library Service Provider to bring the original of the Literature in Clause 2.1 to make a copy and publish for the Client to read and/or use any other services in relation to the said Literature in a form of Electronic Literature through a website and/or application of the Library Service Provider, on any operating system in an unlimited quantity.
2.3. The Library Service Provider agrees to pay the remuneration for usage to the Author, under the terms and conditions herein, as well as in any attachment.

Clause 3. Rights and Obligations of the Library Service Provider
The Library Service Provider is entitled to bring the Literature, which is licensed, to make a copy and publish for the Client to read and/or use any other services in relation to the said Literature in a form of Electronic Literature through a website and/or application of the Library Service Provider, on any operating system, whereby the Library Service Provider will proceed as follows:
3.1 Adapting the Literature into a form of the Electronic Literature on a website and/or application of the Library Service Provider, in order that the Client can read it through a website and/or application of the Library Service Provider, on any operating system, as well as use other services;
3.2 Preparing and maintaining a system, mainframe or server necessary for the Client and the Author to use;
3.2.1 Storing the Electronic Literature and publishing the Electronic Literature of the Author to the Client;
3.2.2 Requiring the service charge for reading the Literature and/or other service charges from the Client, and allowing the Client to access and use and/or read the Literature of the Author through a website and/or application of the Library Service Provider, on any operating system;
3.3 Creating and developing an application on any operating system, as well as website, in order that the Author can bring the Literature to publish to and provide with services for the Client;
3.4 Coordinating with any Payment Intermediary to facilitate publication and service provision in relation to the Literature of the Author;
3.5 Performing the obligation of encrypting a data file of the Literature, which the Author has handed over to the Library Service Provider, in order to be safe from unauthorized use, attack on or destruction of the data, literary theft, as well as managing as security system for preventing copyright of the Author from being infringed, thereby using a technology, which satisfies a standard acceptable in the electronic transaction industry, throughout the period, during which the Library Service Provider is licensed to the rights under this Agreement;
3.6 Helping in facilitating and answering questions to the Client on behalf of the Author;
3.7 Establishing a system of reporting usage of the service for reading and/or other services on a website of the Library Service Provider, as well as creating the Username and Password exclusively for the Client and/or the Author, in order that the Client and/or the Author can always review the usage;
3.8 Preparing a report for notifying number of reading and/or usage of other services in relation to the Literature through each channel for the Author's acknowledgment.

Clause 4. Rights and Obligations of the Author
4.1 Except for the rights, which are stipulated hereunder, the Author is still entitled to all other rights to its own Literature and intellectual properties.
4.2 The Author is entitled to access to the system of reporting usage of the service for reading the Electronic Literature and review the revenue in real time, thereby using the Username and Password, which is created by the Library Service Provider, for the Author to use in preliminary data review.
4.3 The Author acknowledges that the Library Service Provider does not know the contents of the Literature, and the Library Service Provider cannot modify or alter the contents the Literature of the Author in any manner. All parts of the Literature are deemed to be sole obligations and responsibilities of the Author, who must be liable for them, and the Author agrees to consent to any action for defending or supporting the Library Service Provider, in a case of complaint or legal proceedings, in relation to the Literature of the Author.
4.4 If afterwards a dispute arises in relation to ownership of the copyrighted work under this Agreement and/or in a case of complaint or legal proceedings, in relation to the Literature of the Author, which results in a legal action is brought against the Library Service Provider to the Court of Law and/or inflicts damage upon the Library Service Provider, the Author agrees to reimburse the damages and costs, which have been incurred or advanced the Library Service Provider in litigating or answering to the legal action, as well as attorney fee or any other consultancy fee in the legal action, to the Library Service Provider in the full amount.
4.5 The Author is not allowed to revoke the license of rights to the Literature under this Agreement, unless the Library Service Provider fails to fully abide by all the warrants of the Library Service Provider or the Library Service Provider fails to pay the remuneration to the Author, as stipulated herein, whereby the Author must notify the Library Service Provider about the reason for termination in advance of at least 30 days (thirty days).

Clause 5. Warrants of the Author
5.1 The Author warrants that the Author is the creator and owner of the copyrights and/or a legal licensee to the rights to the Literature, as having declared, and is duly entitled to permit the Library Service Provider to conduct the actions, which are assigned and/or allowed under this Agreement on License.
5.2 The Author warrants that the Literature of the Author does not infringes rights of any other person, either in whole or in part, has not been in public domain, and does not include any illegal words in the contents of the said Literature, provided that, in a case where any other person brought a legal action or pursue a legal action, in relation to the Literature of the Author, or if the Library Service Provider finds out that the said Literature does not comply with this warrant at any time, the Library Service Provider reserves the right to withhold, remove, suspend or refrain from providing with services in relation to the said Literature at any time, whereby the Library Service Provider will notify the Author about the reason for withholding, removing, suspending or refraining from providing with services in relation to the said Literature at any time, and allow the Author to expeditiously submit any explanation, justification or evidence to the Library Service Provider.
5.3 If afterwards it appears that the said Literature does not comply with the aforementioned warrant of the Author and/or the Author violates the terms and conditions of any Clause in this Agreement, the Library Service Provider is entitled to terminate this Agreement without prior consent of the Author, and also entitled to claim for any damages on the Author.

Clause 6. Warrants of the Library Service Provider
6.1 The Library Service Provider warrants that it will provide with a security system, which satisfies a standard preventing infringement of copyright of the Author, and exercise its full knowledge and capability to operate, in order to achieve the objectives of this Agreement on License of Rights.
6.2 The Library Service Provider will provide with a system and rules of operation, in order that the Client can enjoy the services and/or read the Literature of the Author through a website and/or application of the Library Service Provider, whereby the Client cannot duplicate and/or infringe copyright on the Literature, right to privacy or any other rights of the Author and/or a third party, without violating the law in force.
6.3 When this Agreement on License of Rights is terminated, the Library Service Provider agrees to consent to destroy the copy of the Literature or take any other suitable action, in accordance with an order of the Author, except in a case of the Electronic Literature, for which is paid by the Client in the full amount before this Agreement is terminated or extinct, whereas the Library Service Provider agrees to maintain the said Literature and/or copy to the extent sufficient for the Client to be able to read or use, only until expiry of the agreed period.

Clause 7. Disclaimer of the Library Service Provider
The Library Service Provider will not be liable for a case of unauthorized use, attack on or destruction of the data, literary theft, or other security breach from a third party, which is beyond reasonable control and protection of the Library Service Provider and/or arises from a force majeure, natural disaster, and/or an event, for which the Library Service Provider is not liable, or to which the Library Service Provider does not contribute.

Clause 8. Payment of Remuneration to the Author
8.1 The Library Service Provider will gather data of usage of service for reading and data of payment of the service charge in each month, in order to prepare a report for notifying number of usage of the service for reading and the amount of the money, as to be acknowledged by the Author, within 45 (Forty Five) days after the closing date of the period of payment in each month.
8.2 The rate of remuneration will be in accordance with the rate and conditions stipulated in Attachment 1 (whereby the said document may be subsequently amended). And if the remuneration from usage of the service for reading the Literature of the Author is in an amount smaller than 1,000 Baht (One Thousand Baht), the Library Service Provider will postpone the said amount of remuneration to be paid in the subsequent month, provided that the Library Service Provider and the Author mutually agree that each party is solely liable for taxes as required by the law at that time (if applicable).

Clause 9. Transfer of Rights and Obligations under this Agreement
The Library Service Provider is not allowed to transfer the rights and obligations under this Agreement to a third party without written permission of the Author at first, except for transfer of any rights and obligations and/or performance to a company affiliated to the Library Service Provider.

Clause 10. Miscellaneous Agreements
10.1 If any part of this Agreement is invalid or unenforceable, that Clause shall be construed in a manner consistent with the law in force, thereby reflecting the original intent of the contracting parties as much as possible, and the remaining Clauses shall continue to be fully enforceable.
10.2 The Author accessing, downloading, using, subscribing, entering any command menu or browsing the next page of a website and/or application of the Library Service Provider, as well as pressing acceptance of the terms and conditions of this Agreement, is deemed to be affixing the electronic signature and lawfully expressing the intent the Author, whereby the said expression of intent creates legal binding, and is deemed to be valid and irrevocable.
10.3 The Library Service Provider may subsequently amend the terms and conditions in relation to license of the rights under this Agreement, provided that the Library Service Provider will notify the Author for acknowledging such amended terms and conditions, and agreeing to accept them.

Clause 11. Document, which is a Part of this Agreement
The following attachment is deemed to be a part of this Agreement:
Attachment 1: Calculation of Remuneration Rate for Author.

Clause 12.The Author agrees to receive the remuneration for bringing the Literature of the Author to provide with services for reading and/or other services through the online library system of the Library Service Provider, under the terms and conditions stipulated in Attachment 1: Calculation of Remuneration Rate for Author.

This website uses cookies for best user experience, to find out more you can go to our Privacy Policy  and  Cookies Policy